Dareu

Bộ lọc
Lượt xem
Đang hiển thị 1 - 16 Của 38 Mặt hàng
Màu sắc
 • +++bàn di chuột dareu esp109 (900*350*3mm)+++bàn di chuột gaming+++bàn phím dareu+++bàn phím dareu ek145 màu đen - brown switch+++bàn phím dareu ek145 màu đen - red switch+++bàn phím dareu lk185 usb black+++bàn phím gaming+++bàn phím cơ dareu ek169+++bàn phím cơ dareu ek169 màu đen-brown switch+++bàn phím cơ dareu ek169 màu đen-red switch+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu a87 dream cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu a87 swallow cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu ek1280 black- red switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s pink white blue switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s black- blue switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s black- brown switch+++bàn phím cơ dareu ek861 green white bluetooth brown switch+++bàn phím cơ dareu ek87 pink white blue switch+++bàn phím cơ dareu ek871 grey white bluetooth brown switch+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu a87 childhood cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu a87 summer cherry red switch+++bàn phím cơ dareu ek880 màu đen-blue switch+++bàn phím cơ dareu ek880 màu đen-red switch+++bàn phím cơ gaming dareu+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 - queen - pink led d switch brown+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 multi - led đen blue switch+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 multi - led đen brown switch+++bàn phím cơ không dây dareu ek871 white orange - brown switch+++bàn phím giả cơ+++bàn phím giả cơ dareu lk145+++chuột dareu em901 rgb wireless white+++chuột dareu+++chuột dareu em901 rgb wireless pink+++chuột gaming+++chuột không dây dare-u lm118b wireless (đen)+++chuột có dây+++chuột không dây+++chuột không dây dare-u lm115g black+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color dragon+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color lion+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color panda+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color sheep+++chuột không dây dare-u lm115g pink+++chuột không dây dareu em901 rgb+++chuột không dây dareu lm115g multi color pink+++chuột máy tính dare-u lm130 black+++gaming gear & console+++hồng+++lót chuột+++lót chuột dareu+++phím có dây+++phím không dây+++seven color+++tai nghe dareu eh416 rgb+++tai nghe dareu eh722s đen+++tai nghe dareu+++tai nghe gaming+++trắng+++top 20+++đen+++
 • Đen
 • Trắng
Chất liệu
 • +++bàn di chuột dareu esp109 (900*350*3mm)+++bàn di chuột gaming+++bàn phím dareu+++bàn phím dareu ek145 màu đen - brown switch+++bàn phím dareu ek145 màu đen - red switch+++bàn phím dareu lk185 usb black+++bàn phím gaming+++bàn phím cơ dareu ek169+++bàn phím cơ dareu ek169 màu đen-brown switch+++bàn phím cơ dareu ek169 màu đen-red switch+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu a87 dream cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu a87 swallow cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu ek1280 black- red switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s pink white blue switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s black- blue switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s black- brown switch+++bàn phím cơ dareu ek861 green white bluetooth brown switch+++bàn phím cơ dareu ek87 pink white blue switch+++bàn phím cơ dareu ek871 grey white bluetooth brown switch+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu a87 childhood cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu a87 summer cherry red switch+++bàn phím cơ dareu ek880 màu đen-blue switch+++bàn phím cơ dareu ek880 màu đen-red switch+++bàn phím cơ gaming dareu+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 - queen - pink led d switch brown+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 multi - led đen blue switch+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 multi - led đen brown switch+++bàn phím cơ không dây dareu ek871 white orange - brown switch+++bàn phím giả cơ+++bàn phím giả cơ dareu lk145+++chuột dareu em901 rgb wireless white+++chuột dareu+++chuột dareu em901 rgb wireless pink+++chuột gaming+++chuột không dây dare-u lm118b wireless (đen)+++chuột có dây+++chuột không dây+++chuột không dây dare-u lm115g black+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color dragon+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color lion+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color panda+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color sheep+++chuột không dây dare-u lm115g pink+++chuột không dây dareu em901 rgb+++chuột không dây dareu lm115g multi color pink+++chuột máy tính dare-u lm130 black+++gaming gear & console+++hồng+++lót chuột+++lót chuột dareu+++phím có dây+++phím không dây+++seven color+++tai nghe dareu eh416 rgb+++tai nghe dareu eh722s đen+++tai nghe dareu+++tai nghe gaming+++trắng+++top 20+++đen+++
Thẻ
 • +++bàn di chuột dareu esp109 (900*350*3mm)+++bàn di chuột gaming+++bàn phím dareu+++bàn phím dareu ek145 màu đen - brown switch+++bàn phím dareu ek145 màu đen - red switch+++bàn phím dareu lk185 usb black+++bàn phím gaming+++bàn phím cơ dareu ek169+++bàn phím cơ dareu ek169 màu đen-brown switch+++bàn phím cơ dareu ek169 màu đen-red switch+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu a87 dream cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu a87 swallow cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu ek1280 black- red switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s pink white blue switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s black- blue switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s black- brown switch+++bàn phím cơ dareu ek861 green white bluetooth brown switch+++bàn phím cơ dareu ek87 pink white blue switch+++bàn phím cơ dareu ek871 grey white bluetooth brown switch+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu a87 childhood cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu a87 summer cherry red switch+++bàn phím cơ dareu ek880 màu đen-blue switch+++bàn phím cơ dareu ek880 màu đen-red switch+++bàn phím cơ gaming dareu+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 - queen - pink led d switch brown+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 multi - led đen blue switch+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 multi - led đen brown switch+++bàn phím cơ không dây dareu ek871 white orange - brown switch+++bàn phím giả cơ+++bàn phím giả cơ dareu lk145+++chuột dareu em901 rgb wireless white+++chuột dareu+++chuột dareu em901 rgb wireless pink+++chuột gaming+++chuột không dây dare-u lm118b wireless (đen)+++chuột có dây+++chuột không dây+++chuột không dây dare-u lm115g black+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color dragon+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color lion+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color panda+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color sheep+++chuột không dây dare-u lm115g pink+++chuột không dây dareu em901 rgb+++chuột không dây dareu lm115g multi color pink+++chuột máy tính dare-u lm130 black+++gaming gear & console+++hồng+++lót chuột+++lót chuột dareu+++phím có dây+++phím không dây+++seven color+++tai nghe dareu eh416 rgb+++tai nghe dareu eh722s đen+++tai nghe dareu+++tai nghe gaming+++trắng+++top 20+++đen+++
Thương hiệu
 • +++bàn di chuột dareu esp109 (900*350*3mm)+++bàn di chuột gaming+++bàn phím dareu+++bàn phím dareu ek145 màu đen - brown switch+++bàn phím dareu ek145 màu đen - red switch+++bàn phím dareu lk185 usb black+++bàn phím gaming+++bàn phím cơ dareu ek169+++bàn phím cơ dareu ek169 màu đen-brown switch+++bàn phím cơ dareu ek169 màu đen-red switch+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu a87 dream cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu a87 swallow cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu ek1280 black- red switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s pink white blue switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s black- blue switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s black- brown switch+++bàn phím cơ dareu ek861 green white bluetooth brown switch+++bàn phím cơ dareu ek87 pink white blue switch+++bàn phím cơ dareu ek871 grey white bluetooth brown switch+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu a87 childhood cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu a87 summer cherry red switch+++bàn phím cơ dareu ek880 màu đen-blue switch+++bàn phím cơ dareu ek880 màu đen-red switch+++bàn phím cơ gaming dareu+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 - queen - pink led d switch brown+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 multi - led đen blue switch+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 multi - led đen brown switch+++bàn phím cơ không dây dareu ek871 white orange - brown switch+++bàn phím giả cơ+++bàn phím giả cơ dareu lk145+++chuột dareu em901 rgb wireless white+++chuột dareu+++chuột dareu em901 rgb wireless pink+++chuột gaming+++chuột không dây dare-u lm118b wireless (đen)+++chuột có dây+++chuột không dây+++chuột không dây dare-u lm115g black+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color dragon+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color lion+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color panda+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color sheep+++chuột không dây dare-u lm115g pink+++chuột không dây dareu em901 rgb+++chuột không dây dareu lm115g multi color pink+++chuột máy tính dare-u lm130 black+++gaming gear & console+++hồng+++lót chuột+++lót chuột dareu+++phím có dây+++phím không dây+++seven color+++tai nghe dareu eh416 rgb+++tai nghe dareu eh722s đen+++tai nghe dareu+++tai nghe gaming+++trắng+++top 20+++đen+++
Giá
 • +++bàn di chuột dareu esp109 (900*350*3mm)+++bàn di chuột gaming+++bàn phím dareu+++bàn phím dareu ek145 màu đen - brown switch+++bàn phím dareu ek145 màu đen - red switch+++bàn phím dareu lk185 usb black+++bàn phím gaming+++bàn phím cơ dareu ek169+++bàn phím cơ dareu ek169 màu đen-brown switch+++bàn phím cơ dareu ek169 màu đen-red switch+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu a87 dream cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu a87 swallow cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu ek1280 black- red switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s pink white blue switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s black- blue switch+++bàn phím cơ dareu ek1280s black- brown switch+++bàn phím cơ dareu ek861 green white bluetooth brown switch+++bàn phím cơ dareu ek87 pink white blue switch+++bàn phím cơ dareu ek871 grey white bluetooth brown switch+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu a87 childhood cherry brown switch+++bàn phím cơ dareu a87 summer cherry red switch+++bàn phím cơ dareu ek880 màu đen-blue switch+++bàn phím cơ dareu ek880 màu đen-red switch+++bàn phím cơ gaming dareu+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 - queen - pink led d switch brown+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 multi - led đen blue switch+++bàn phím cơ gaming dareu ek810 multi - led đen brown switch+++bàn phím cơ không dây dareu ek871 white orange - brown switch+++bàn phím giả cơ+++bàn phím giả cơ dareu lk145+++chuột dareu em901 rgb wireless white+++chuột dareu+++chuột dareu em901 rgb wireless pink+++chuột gaming+++chuột không dây dare-u lm118b wireless (đen)+++chuột có dây+++chuột không dây+++chuột không dây dare-u lm115g black+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color dragon+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color lion+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color panda+++chuột không dây dare-u lm115g multi-color sheep+++chuột không dây dare-u lm115g pink+++chuột không dây dareu em901 rgb+++chuột không dây dareu lm115g multi color pink+++chuột máy tính dare-u lm130 black+++gaming gear & console+++hồng+++lót chuột+++lót chuột dareu+++phím có dây+++phím không dây+++seven color+++tai nghe dareu eh416 rgb+++tai nghe dareu eh722s đen+++tai nghe dareu+++tai nghe gaming+++trắng+++top 20+++đen+++
 • Chất liệu: Cao su + Vải
 • Kích thước: 900 x 350 x 3 mm
 • Thương hiệu: Dareu
 • Mã Sku: ESP109
 • Bo viền: giúp lót chuột không bị bong
160.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ DareU A87 CHILDHOOD Cherry Brown switch
 • BÀN PHÍM SỬ DỤNG SWITCH CHERRY MX CỦA ĐỨC
 • Độ bền switch 50 triệu lần bấm
 • Thiết kế TKL nhỏ gọn
 • Keycap PBT siêu bền
 • Hỗ trợ NKRO
1.630.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ DareU A87 DREAM Cherry Brown switch
 • BÀN PHÍM SỬ DỤNG SWITCH CHERRY MX CỦA ĐỨC
 • Độ bền switch 50 triệu lần bấm
 • Thiết kế TKL nhỏ gọn
 • Keycap PBT siêu bền
 • Hỗ trợ NKRO
1.630.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ DareU A87 SUMMER Cherry Red switch
 • BÀN PHÍM SỬ DỤNG SWITCH CHERRY MX CỦA ĐỨC
 • Độ bền switch 50 triệu lần bấm
 • Thiết kế TKL nhỏ gọn
 • Keycap PBT siêu bền
 • Hỗ trợ NKRO
1.630.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ DareU A87 SWALLOW Cherry Brown switch
 • BÀN PHÍM SỬ DỤNG SWITCH CHERRY MX CỦA ĐỨC
 • Độ bền switch 50 triệu lần bấm
 • Thiết kế TKL nhỏ gọn
 • Keycap PBT siêu bền
 • Hỗ trợ NKRO Keycap PBT siêu bềnHỗ trợ NKRO
1.630.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ
 • Kết nối: USB 2.0
 • Switch: Dare-U D Switch


920.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ DareU EK1280 RGB Red switch
 • Phiên bản đổi tên từ DK1280
 • LED RGB 16.8 triệu màu
 • Bàn phím cơ
 • 104 phím
 • "D" Switch độc quyền
 • Hỗ trợ NKRO
 • Dây: 1.8m - 104 phím- "D" Switch độc quyền- Hỗ trợ NKRO- Dây: 1.8m
920.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ DareU EK1280 RGB Brown switch
 • Phiên bản đổi tên từ DK1280
 • LED RGB 16.8 triệu màu
 • Bàn phím cơ
 • 104 phím
 • "D" Switch độc quyền
 • Hỗ trợ NKRO
 • Dây: 1.8m - 104 phím- "D" Switch độc quyền- Hỗ trợ NKRO- Dây: 1.8m
720.000₫
Xem nhanh
720.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ giá rẻ đến từ thương hiệu DareU
 • Thiết kế Full Size 104 phím
 • Đèn LED RGB nhiều màu
 • Sử dụng "D" Switch quen thuộc của DareU
 • Ba phiên bản: Brown/Red/Blue Switch
 • Anti-ghosting
650.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ giá rẻ đến từ thương hiệu DareU
 • Thiết kế Full Size 104 phím
 • Đèn LED RGB nhiều màu
 • Sử dụng "D" Switch quen thuộc của DareU
 • Ba phiên bản: Brown/Red/Blue Switch
 • Anti-ghosting
650.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ DareU EK861 Green White Bluetooth Brown switch
 • Bàn phím cơ không dây
 • Kết nối qua Bluetooth, có thể dùng ở chế độ có dây
 • Kết nối được 3 thiết bị, hỗ trợ đa nền tảng: Windows, iOS, MacOS, Android
 • Sử dụng switch Kailh sản xuất riêng cho DareU
 • Keycap PBT siêu bền
 • LED màu ICE Blue rất đẹp
 • Pin dung lượng cao: 1900mAh Sử dụng switch Kailh sản xuất riêng cho DareU
1.230.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ DareU EK87 Pink White Blue switch
 • Phiên bản màu Hồng - Trắng
 • LED màu HỒNG
 • Nâng cấp Keycap ABS DoubleShot siêu bền
 • Sử dụng switch "D" độc quyềnThiết kế 87 phím chuẩn ANSI Sử dụng switch "D" độc quyền
 • Thiết kế 87 phím chuẩn ANSI
659.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ DareU EK871 Grey White Bluetooth Brown switch
 • Bàn phím cơ không dây
 • Kết nối qua Bluetooth, có thể dùng ở chế độ có dây
 • Kết nối được 3 thiết bị, hỗ trợ đa nền tảng: Windows, iOS, MacOS, Android
 • Sử dụng switch Kailh sản xuất riêng cho DareUKeycap PBT siêu bềnLED màu ICE Blue rất đẹpPin dung lượng cao: 1900mAh Sử dụng switch Kailh sản xuất riêng cho DareU
 • Keycap PBT siêu bền
 • LED màu ICE Blue rất đẹp
 • Pin dung lượng cao: 1900mAh
1.290.000₫
Xem nhanh
 • Kiểu: Bàn phím cơ 
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Switch: Blue D switch
 • Đèn nền: RGB
 • Kích thước: Tenkeyless
 • Màu sắc: Đen


720.000₫
Xem nhanh
 • Kiểu: Bàn phím cơ 
 • Kiểu kết nối: Có dây
 • Switch: Blue D switch
 • Đèn nền: RGB
 • Kích thước: Tenkeyless
 • Màu sắc: Đen


720.000₫
Xem nhanh